ᐃᓪᓗᕈᓯᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᓂᐅᕐᕈᐊᓄᑦ

ᐃᓪᓗᕈᓰᑦ

ᐃᓪᓗᕈᓯᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᓂᐅᕐᕈᐊᕐᒧᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᒻᒪᕆᒃ. ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᑲᕐᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᑕᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑐᓂ ᑐᔪᕐᒥᓃᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᑲᐅᔫᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᔅᓴᑦᑎᐊᕙᐅᖁᓪᓗᒍᓗ, ᐃᓪᓗᕈᓰᑦ ᐊᔾᔨᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑎᑐᑦ ᑐᙵᓱᐊᔾᔪᑎᒋᓂᐊᕋᕕᐅᒃ. ᐃᓪᓗᕈᓯᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐊᖏᓂᖃᕐᖓᑕ 360 ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᓂᑦ ᐃᓯᒐᑦ ᐆᑦᑑᑎᑎᒍᑦ ᐊᖏᓂᓕᒻᒥᒃ.

ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᐊᑲᕐᕆᔾᔪᑏᑦ

 • 360 sqf
 • ᐊᖏᓂᕐᐹᖅ ᐃᓪᓕᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 2 ᐊᖏᔫᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔫᒃ
 • ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ−ᑲᑉᐳᓯᒪᔾᔪᑎ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ
 • ᓵᑦᑐᔮᖅ ᑏᕖ ᑕᑯᓐᓇᕋᔅᓴᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂ
 • ᐱᕕᑐᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᔅᓴᖅ/ᓵ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑎᑐᓪᓚᑦᑖᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ−ᐱᐅᔪᑦ ᐊᓇᕐᕕᖏᓐᓂ ᐊᑲᕐᕆᔮᕈᑏᑦ
 • ᓄᔭᕐᓄᑦ ᐸᓂᕐᓴᐅᑦ
 • ᒪᓂᕐᓴᐅᑦ / ᒪᓂᕐᓴᐃᕕᒃ
 • ᑳᐱᓕᐅᕈᑦ
 • ᓯᕿᙳᔭᓕᒃ ᓈᓚᐅᑦ
 • ᓂᓚᖃᐅᑏᑦ
 • ᐅᖄᓚᐅᑦ